فراخوان های جدید یا در حال اجرا
ارسال اثر
ثبت نام تا 1398/09/06 گذشته است ارسال آثار تا 1398/09/06 گذشته است اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری ایرانشهر
ارسال اثر
ثبت نام 1398/08/01 تا 1398/08/14 گذشته است ارسال آثار 1398/08/01 تا 1398/08/14 گذشته است اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری طراحی هنر
ارسال اثر
ثبت نام 1398/05/06 تا 1398/05/31 گذشته است ارسال آثار 1398/05/06 تا 1398/05/31 گذشته است اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
آرشیو فراخوان ها
ثبت نام تا 1398/09/06 ارسال آثار تا 1398/09/06 اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری ایرانشهر
ثبت نام 1398/08/01 تا 1398/08/14 ارسال آثار 1398/08/01 تا 1398/08/14 اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری طراحی هنر
ثبت نام 1398/05/06 تا 1398/05/31 ارسال آثار 1398/05/06 تا 1398/05/31 اجرا کننده : انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران